velkommen velkommen

Vedtægter

Vedtægter for Birmakredsen

Senest revideret den 24. marts 2019

§ 1 Navn

Foreningens navn er Birmakredsen. Birmakredsen er en klubuafhængig forening og er ikke underlagt nogle klubber eller organisationer. Dog fordrer et A-medlemskab samt tilkøb til B-medlemskabet, at man overholder FIFe’s vedtægter, samt de nationale regler i landsforeningen Felis Danica.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at bevare og fremme kendskabet til birmaen, samt at højne samarbejdet mellem opdrættere, udstillere og ejere af racen. Dette sker f.eks (men ikke udelukkende) gennem aktiviteter som:

a) distribution af PR. og informationsmateriale om racen
b) opretholdelse af hjemmesiden www.birmakredsen.dk
c) foredrag og arrangementer
d) fremvisninger
e) oplysninger om avlskatte, killinger og voksne kastrater
f) opfølgning af standarder for Den Hellige Birma, uanset organisation
g) opfølgning på racerelevante helbredsprogrammer eller studier
h) udgivelse af nyhedsbrevet "Birmakatten" mindst 6 gange om året.

§ 3 Hjemsted

Foreningen har hjemsted på formandens adresse.

§ 4 Medlemskab

Der findes 2 slags medlemskaber

A-medlemskab

kræver, at man:

• er over 18 år
• er medlem af en hovedklub under FIFe
• overholder foreningens vedtægter, persondatapolitik og retningslinjer

• bliver anbefalet af 2 A-medlemmer eller

• ansøger om medlemskab.

Samt bliver godkendt af mindst 50% af A-medlemmerne efter ansøgning om optagelse.

For at ansøge om A-medlemskab kræver det at man:

a) bliver anbefalet af min. 2 (to) A-medlemmer

eller

b) ved at sende en passioneret ansøgning til bestyrelsen, indeholdende en beskrivelse af hvorfor man ønsker at være A-medlem, samt hvad man kan bidrage med i foreningen.

Hurtigst muligt og senest 14 dage efter en ansøgning eller anbefaling om A-medlemskab er modtaget, sender bestyrelsen det til afstemning blandt de eksisterende A-medlemmer.

Hvis ansøgningen godkendes og kontingentet betales, er der 3 måneders prøvetid, før man anses som fuldgyldig A-medlem.

A-medlemmer:

• har stemmeret på foreningens generalforsamling*
• Kan stille op til poster i bestyrelsen*
• Har stemmeret ved nye medlemsansøgninger*
• Modtager foreningens nyhedsbrev
• Kan deltage gratis i foreningens arrangementer, hvor der ikke er ekstra brugerbetaling
• Kan gratis annoncere voksne, stambogsførte og neutraliserede birmaer på foreningens hjemmeside (både birmaer, som medlemmet ejer og de som har dennes stamnavn)
• har mulighed for at tilkøbe opdrætterpakken til deres medlemskab

* Kun fuldgyldige A-medlemmer har stemmeret på foreningens Generalforsamling,
samt ved ansøgninger fra nye medlemmer.

B-medlemskab

er åbent for alle der har interesse i katteracen Hellig Birma
og foreningens aktiviteter.

For at blive B-medlem, skal man melde sig ind i foreningen og betale kontingent.

B-medlemmer:

• kan stille forslag og deltage på foreningens generalforsamling
• har INGEN stemmeret på foreningens generalforsamling
• Kan ikke stille op til poster i bestyrelsen.
• modtager foreningens nyhedsbrev
• kan deltage gratis i foreningens arrangementer, hvor der ikke er ekstra brugerbetaling.
• kan gratis annoncere voksne, stambogsførte og neutraliserede birmaer på foreningens hjemmeside.
• har mulighed for at tilkøbe tillægspakker** til deres medlemskab.

**Tilkøb af tillægspakker, kræver dog, at man:

• min. Er 18 år
• medlem af en hovedklub under FIFé
• overholder Foreningens ’retningslinjer for opdrættere’.

§ 5 Eksklusion

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreninger vedtægter og retningslinjer eller medlemmer som bevist modarbejder foreningens interesser.

En enig bestyrelse skal træffe afgørelsen, og dette skal tages op på førstkommende generalforsamling, hvis den ekskluderede ønsker det.

Afgåede og ekskluderede medlemmer kan ikke kræve betalte gebyrer retur.

§ 6 Kontingent og tillægspakker

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Personer, over 18 år, tilhørende samme husstand
som et A- eller B-medlem, opnår samme medlemsrettigheder som hovedmedlemmet ved at betale et reduceret kontingent (familiemedlem).

Den 1.7 falder kontingentet til halv pris.

A-medlemskab – 100 kr./året

Tillægspakker (A-medlem)

Familiemedlem – 25 kr./året

Opdrætterpakken 2019 – 100 kr.*

*ubegrænset antal kuld på killingelisten, ubegrænset antal hankatte på avlskattelisten, Opdrætterannonce på hjemmside, i nyhedsbrev og andre digitale og trykte medier, ubegrænset antal annoncer på voksen katte listen, af alle voksne birmaer du selv ejer eller som har dit stamnavn.

B-medlemskab – 50 kr/året

Tillægspakker (B-medlem)

Familiemedlem – 25 kr./året.

Kuld på killingeliste – 25 kr./pr. kuld

Hankat på avlskattelisten – 100 kr./året

Yderligere hankat fra samme ejer – 50 kr./året pr. kat.

§7 Regnskab

Foreningen regnskab afsluttes den 31.12. hvert år.

Revideret regnskab fremlægges, af kassereren, på generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelsen

Valgbare til bestyrelsen er alle fuldgyldige A-medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, i forlængelse af generalforsamlingen og en klar arbejdsfordeling aftales. Arbejdsfordelingen ligges op i medlemsgruppen samt på hjemmesiden www.birmakredsen.dk senest 3 uger efter afholdelsen.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer:

Formand

Kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer

Samt 1 revisor udenfor bestyrelsen

Såfremt formanden eller kasserer udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer den resterende bestyrelse sig selv og udpeger en fungerende formand eller kasserer, indtil den førstkommende generalforsamling. Dette foregår ved simpelt flertalsafgørelse internt i bestyrelsen.

Hvis både formand og kasserer eller formand og 1 bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, udpeger den resterende bestyrelse en formand, efter samme princip som beskrevet, hvis formanden alene udtræder i utide. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med 2 medlemmer fra A-medlemsgruppen.

Det samme gælder hvis 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer går i utide.

Nye bestyrelsesmedlemmer indtræder, på lige vilkår med den eksisterende bestyrelse, indtil førstkommende Generalforsamling.

Hvis et bestyrelsesmedlem, udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange efter hinanden, anses bestyrelsesmedlemmet som udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et bestyrelsesmedlem indkalder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoraf den ene er kasserer, af bestyrelsen er tilstede.

§ 9 Forretningsorden

Bestyrelsen, skal senest 14 dage, efter et nyt medlems indtræden i bestyrelsen, informere om bestyrelsesarbejdet, foreningens persondatapolitik og arbejdsfordeling.

Det nye bestyrelsesmedlem skal desuden have tilsendt referater fra bestyrelsesmøder det seneste år.

Der er ligestilling i foreningens bestyrelse, dvs. at ingen bestemmer mere end andre og alle har en stemme.

Alle beslutninger foretages ved simpel flertalsafgørelse.

Hvis en afstemning ender uafgjort, falder forslaget, men tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. Et uafgjort forslag kan også, efter aftale i bestyrelsen, sendes til debat i medlemsgrupperne, inden det igen tages op i bestyrelsen.

Man har som bestyrelsesmedlem stemmepligt, med mindre man er inhabil pga. personlig eller forretningsmæssig involvering der overskygger foreningens interesser.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke oprette afstemninger uden det, på forhånd, er aftalt i bestyrelsen.

Hvis der oprettes afstemninger blandt medlemmerne, må bestyrelsesmedlemmer ikke stemme eller opfordre enkelte medlemmer til at stemme.

Det er formandens ansvar, at der tages og udsendes anonymiserede beslutningsreferater af alle bestyrelsesmøder.

Disse referater ligges op i medlemsgruppen på Facebook og på www.birmakredsen.dk, senest 3 uger efter afholdelse af møderne.

Kasserer og revisor, kan hvis de er enige, nedlægge veto i større økonomiske beslutninger. Dette skal begrundes af kassereren overfor den resterende bestyrelse samt fremlægges, under punktet regnskab, på den førstkommende generalforsamling.

Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen, der skaber negativ balance på foreningens konto.

§ 10 Udvalg og nævn

Det står bestyrelsen frit for, at oprette, ændre eller nedlægge udvalg og nævn, for at få løst forskellige opgaver.

Dog skal enhver oprettelse, ændring eller nedlægning af et udvalg eller nævn, føres til referat med baggrund for beslutningen.

§ 11 Generelforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned og indkaldelsen skal min. Indeholde følgende punkter, samt udsendes mindst 30 dage før afholdelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Formandens beretning
6. Regnskab
7. Fastsættelse af årskontingent og tillægspakker
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand for 2 år (i ulige år)
b. Valg af kasserer for 2 år (i lige år)
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (i ulige år)
d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år)
e. Valg af revisor for 1 år
10. Eventuelt
-
Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og revisor, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Revisor vælges for 1 år.

Valgbare til bestyrelsen er alle fyldgyldige A-medlemmer samt disses familiemedlemmer over 18 år.

Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes.

På generalforsamlingen har fyldgyldige A-medlemmer og disses familiemedlemmer, én stemme hver.

Beslutninger træffes, på generalforsamlingen, ved simpelt flertal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, som for vedtagelse kræver at mindst 2/3 flertal.

Alle beslutninger træffes ved åben afstemning, med mindre skriftlig afstemning begæres.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:

Formand eller kasserer ønsker det.

Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Mindst 30% af A-medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§ 13 Ændringsforslag

Ændringsforslag af vedtægterne, skal være formanden i hænde, senest den 31.1 det år generalforsamlingen foregår.

Ændringsforslag kræver 2/3 flertal, for at blive vedtaget.

Vedtagne ændringer træder i kraft den 1.1 det efterfølgende år.

§ 14 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Foreningen hæfter kun med sine aktiver.

§ 15 Opløsning

For at foreningen kan opløses, kræver det, at det bliver taget op, på 2 (to) efter hinanden, generalforsamlinger (hvoraf den ene er ordinær).

Endelig opløsning af foreningen vedtages, via lukket afstemning, med 2/3 flertal, blandt alle fuldgyldige A-medlemmer.

Foreningens midler, efter opløsning, doneres til specifikke studier eller andre relevante forskningsprojekter omhandlende racen.

Hvilke projekter der vælges, besluttes endeligt, på foreningens afsluttende generalforsamling.


Denne hjemmesides udgives og opretholdes af Birmakedsen
Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os endelig. Du kan skrive til os på birmakredsen@mail.com